Dlaczego biotechnologia?

Dlaczego biotechnologia
Poprzez integrację nauk przyrodniczych, między innymi genetyki i mikrobiologii z naukami inżynieryjnymi, możliwe jest wykorzystanie w biotechnologii naturalnych procesów biologicznych (i organizmów żywych) do celów gospodarczych i społecznych. Biotechnologia przemysłowa, dostarczająca nowe rozwiązania technologiczne dla potrzeb przetwarzania i produkcji różnych substancji oraz materiałów, jest jedną z najbardziej innowacyjnych dyscyplin, która wyznacza kierunki w rozwoju wielu nowoczesnych gałęzi przemysłu. Polska branża biotechnologiczna jest największą tego typu branżą wśród nowych państw członkowskich Unii. Jej strukturę, pod względem liczby przedsiębiorstw, w 80% tworzy sektor MŚP, z czego blisko 1/3 to mikro firmy [1]. W 2009 r. w przemyśle biotechnologicznym zatrudnionych było ok. 5 tys. osób. Spośród tej liczby 75% stanowił personel badawczy instytucji rządowych i jednostek badawczych, w przedsiębiorstwach zatrudnienie znalazło jedynie ok. 6,5% ogółu zatrudnionych w tym sektorze [2]. Instytucje naukowe są głównym beneficjentem publicznych środków finansowych, wykorzystują ok. 90% kwot przeznaczonych w Polsce na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii. W 2009 r. całkowite nakłady na tę działalność wyniosły ok. 420 mln zł, co stanowiło ok. 4,6% wszystkich nakładów na prace B+R w Polsce [3]. Wśród rekomendacji w zakresie rozwoju biotechnologii przemysłowej w Polsce - eksperci Izby wskazali m.in. na [4]:
  • wzmocnienie sektora inżynierii bioprocesowej,
  • rozwój prac B+R i wdrożeniowych nad biokatalizatorami,
  • wsparcie rozwoju biorafinerii,
  • wykorzystanie metod biotechnologicznych w ochronie środowiska naturalnego,
  • intensyfikację prac B+R nad biofarmaceutykami.
  • [1] „Biotechnology Report – Poland”, EuropaBio & Venture Valuation 2009; źródło: http://www.biotechgate.com
  • [2] „Nauka i technika w Polsce w 2009 r.” – GUS; źródło: http://www.stat.gov.pl
  • [3] jw.
  • [4] „Foresight technologiczny przemysłu Insight 2030. Streszczenie analizy końcowej”, Wyd. IZTECH, Warszawa 2011.
Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net/